Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to często pierwszy kontakt pracownika z tematyką ochrony pracy. Jest to również idealny moment na ukazanie nowozatrudnionym pracownikom polityki i standardów BHP pracodawcy. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

 

 

 

 

 

ludzie

Uczestnicy szkolenia:
Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy bez względu na charakter pracy oraz pracownicy, których zmieniony lub poszerzony zakres obowiązków na stanowisku pracy w sposób istotny wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

kompas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

zegar

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 3 godziny i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

 

 

opcja

 

Forma szkolenia:
Instruktaż

 

flaga

 

Język szkolenia:
PL/EN

 

lista

Program szkolenia:
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9. Profilaktyczna opieka lekarska
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

gift

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Test kompetencji
– Kartę szkolenia wstępnego

 

finger

Zalecenia:
Część poświęconą instruktażowi stanowiskowemu dokonuje bezpośredni przełożony na danym stanowisku pracy w oparciu o zalecenia widniejące na karcie szkolenia wstępnego
– Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy

 

punktor

Ramowy program szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

karta_szkolenia_wstepnego_BHP