Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowisk pracy. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

[icon name=”icon-group”]

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237(11)
§ 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem możliwości realizacji zadań służby BHP jest stan zatrudnienia nie przekraczający 20 osób.

[icon name=”icon-compass”]

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a) identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
c) organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
e) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

[icon name=”icon-time”]

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 64 godziny (w tym 6 godzin ćwiczeń) i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

[icon name=”icon-check-sign”]

Forma szkolenia:
Kurs
Seminarium
Stacjonarne
Wideokonferencja
Samokształcenie kierowane (e-learning)

[icon name=”icon-flag”]

Język szkolenia:
PL/EN

[icon name=”icon-list”]

Program szkolenia:
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy
w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
i) nadzór i kontrola warunków pracy
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych
dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy
oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

 

[icon name=”icon-gift”]

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy

[icon name=”icon-hand-right”]

Zalecenia:
– Zaleca się ażeby kurs był dostosowany do branży pracodawcy oraz przygotowany był w oparciu o występujące w zakładzie pracy zagrożenia

punktor

Ramowy program szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

 

BHP Częstochowa

Masz pytanie?
Skontaktuj się z naszym konsultantem:
M: biuro@workmax.pl
T:  +48 (34) 3735 341, +48 (34) 3735 342