Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowiska. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

ludzie

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia a dalej cyklicznie co 3 lata
jeżeli na stanowisku nie występują prace szczególnie niebezpieczne, bądź co roku jeżeli na stanowisku występują prace szczególnie niebezpieczne

kompas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

zegar

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 8 godzin i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

opcja

Forma szkolenia:
Seminarium,
Gra decyzyjna,
Stacjonarne
Wideokonferencja

flaga

Język szkolenia:
PL/EN

lista

Program szkolenia:
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków
przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego)
oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków
pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

gift

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy ważny do 3 lat

finger

Zalecenia:
– Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy