Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujacych zadania tej służby

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowiska. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

[icon name=”icon-group”]

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia a dalej cyklicznie co 5 lat

[icon name=”icon-compass”]

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

[icon name=”icon-time”]

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 32 godziny (w tym 4 godziny ćwiczeń) i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

[icon name=”icon-check-sign”]

Forma szkolenia:
Seminarium,
Gra decyzyjna,
Stacjonarne
Wideokonferencja
Samokształcenie kierowane (e-learning)

[icon name=”icon-flag”]

Język szkolenia:
PL/EN

[icon name=”icon-list”]

Program szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami:
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
— urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
— urządzenia zabezpieczające,
— środki ochrony indywidualnej
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
8. Nowoczesne metody pracy służby BHP
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

[icon name=”icon-gift”]

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy ważny do 5 lat

[icon name=”icon-hand-right”]

Zalecenia:
– Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy

punktor

Ramowy program szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby