Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowiska. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

[icon name=”icon-group”]

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a dalej cyklicznie co 5 lat.

[icon name=”icon-compass”]

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

[icon name=”icon-time”]

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 16 godzin i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

[icon name=”icon-check-sign”]

Forma szkolenia:
Seminarium,
Gra decyzyjna,
Stacjonarne
Wideokonferencja
Samokształcenie kierowane (e-learning)

[icon name=”icon-flag”]

Język szkolenia:
PL/EN

[icon name=”icon-list”]

Program szkolenia:
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
— praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
— odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
(w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
— systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
— nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka
związanego z tymi zagrożeniami
3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy
i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na
pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
(m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii w projektowaniu
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

[icon name=”icon-gift”]

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy ważny do 5 lat

[icon name=”icon-hand-right”]

Zalecenia:
– Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy

punktor

Ramowy program szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

BHP Częstochowa

Masz pytanie?
Skontaktuj się z naszym konsultantem:
M: biuro@workmax.pl
T: +48 (34) 3735 341, +48 (34) 3735 342