Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowiska. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

ludzie

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia a dalej cyklicznie co 3 lata jeżeli na stanowisku nie występują prace szczególnie niebezpieczne, bądź co roku jeżeli na stanowisku występują prace szczególnie niebezpieczne

kompas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

zegar

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 8 godzin i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

opcja

Forma szkolenia:
Seminarium,
Gra decyzyjna,
Samokształcenie kierowane (e-learning)
Stacjonarne
Wideokonferencja

flaga

Język szkolenia:
PL/EN

lista

Program szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

gift

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy ważny do 6 lat
finger – Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy