Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to idealny moment na pochylenie się nad tematyką ochrony pracy. Warto zastanowić się nad kwestią zagrożeń i odpowiedzialności wynikających ze specyfiki danej branży oraz stanowiska. Dlatego też istotnym jest jego jakość i atrakcyjność.

szkolenia-bhp

 

ludzie

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi,
urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia i dalej cyklicznie co 5 lat.

kompas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

zegar

Czas trwania:
Zalecany czas szkolenia wynosi 16 godzin i jest uzależniony od poziomu wiedzy i zaangażowania uczestników

opcja

Forma szkolenia:
Seminarium,
Gra decyzyjna,
Samokształcenie kierowane (e-learning)
Stacjonarne
Wideokonferencja

flaga

Język szkolenia:
PL/EN

lista

Program szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
— obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności
za naruszenie przepisów i zasad bhp,
— ochrony pracy kobiet i młodocianych,
— profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
— szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
— organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków
przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego)
oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków
pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

gift

Szkolenie obejmuje:
– Ramowy program szkolenia do uzgodnienia z pracodawcą, dokumentację szkolenia i wpis do rejestru
– Dostęp do materiałów w formie elektronicznej i do druku
– Aktualny kodeks pracy i zbiór aktów prawnych
– Multimedia
– Ćwiczenia praktyczne i case studies
– Wsparcie i konsultacje specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
– Egzamin
– Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki i Pracy ważny 5 lat

finger

Zalecenia:
– Zaleca się zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy