Ocena ryzyka zawodowego

HSE BHPRyzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany dokonywać oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy i je udokumentować.  Ponadto powinien on poinformować każdego pracownika o poziomie tego ryzyka oraz wskazywać niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, które ograniczą poziom ryzyka do tzw. ryzyka akceptowalnego.

§ 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach, oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.

Ocena ryzyka zawodowego  determinuje całość kształtowania polityki bezpieczeństwa pracy w organizacji.

ocena-ryzyka-zawodowego-metoda-pn-n-18002Zapraszamy do skorzystania z oferowanej przez nas profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego.

W ramach stałej umowy o świadczenie usług w zakresie outsourcingu służby BHP ocena ryzyka zawodowego wchodzi w zakres świadczonych usług w ramach abonamentu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą.