Obowiązkowe szczepienia ochronne pracowników

WYKAZ RODZAJÓW CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WYMAGANYCH U PRACOWNIKÓW, FUNKCJONARIUSZY, ŻOŁNIERZY LUB PODWŁADNYCH PODEJMUJĄCYCH PRACĘ, ZATRUDNIONYCH LUB WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI

Lp. Rodzaje czynności zawodowych Zalecane szczepienia ochronne
1 Czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
2 Czynności przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
3 Czynności, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
4 Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi. Szczepienia przeciw tężcowi.
5 Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi. Szczepienia przeciw:1) tężcowi,

2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

3) durowi brzusznemu.

6 Czynności wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Szczepienia przeciw tężcowi.
7 Czynności bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
8 Czynności wykonywane w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
9 Czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę. Szczepienia przeciw błonicy.
10 Czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, praca w laboratorium z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związana z narażeniem na zakażenie wirusem wścieklizny w laboratoriach wirusologicznych, w których prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny. Czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka. Szczepienia przeciw wściekliźnie.
11 Czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią. Szczepienia przeciw:1) tężcowi,

2) błonicy,

3) durowi brzusznemu,

4) wściekliźnie,

5) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

6) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

7) kleszczowemu zapaleniu mózgu,

8) japońskiemu zapaleniu mózgu,

9) zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis,

10) odrze,

11) śwince,

12) różyczce,

13) ospie wietrznej,

14) poliomyelitis,

15) grypie,

16) żółtej gorączce,

17) zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,

18) wąglikowi,

19) cholerze,

20) ospie prawdziwej,

21) jadowi kiełbasianemu

– prowadzi się u osób narażonych na działanie takiego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywołać chorobę zakaźną, o której mowa w pkt 1-21.