Choroby zawodowe

Kwestie chorób zawodowych reguluje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 1367 ze zm.)

Poniżej publikujemy aktualny

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 

 

Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznaniachoroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym

1

2

1.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne w przypadku zatruć ostrych – 3 dni,w przypadku zatruć przewlekłych – w zależności od rodzaju substancji

2.

Gorączka metaliczna 3 dni

3.

Pylice płuc:

1)

pylica krzemowa nie można określić

2)

pylica górników kopalń węgla nie można określić

3)

pylico-gruźlica nie można określić

4)

pylica spawaczy nie można określić

5)

pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe nie można określić

6)

pylica talkowa nie można określić

7)

pylica grafitowa nie można określić

8)

pylice wywoływane pyłami metali nie można określić

4.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

1)

rozległe zgrubienia opłucnej nie można określić

2)

rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia nie można określić

3)

wysięk opłucnowy 3 lata

5.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 1 rok

6.

Astma oskrzelowa 1 rok

7.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

1)

postać ostra i podostra 1 rok

2)

postać przewlekła 3 lata

8.

Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 dzień

9.

Byssinoza 7 dni

10.

Beryloza nie można określić

11.

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych nie można określić

12.

Alergiczny nieżyt nosa 1 rok

13.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 1 rok

14.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 2 lata

15.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

1)

guzki głosowe twarde 2 lata

2)

wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 2 lata

3)

niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią 2 lata

16.

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

1)

ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części 2 miesiące

2)

ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej 1 miesiąc

3)

przewlekłe popromienne zapalenie skóry nie można określić

4)

przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego nie można określić

5)

zaćma popromienna 10 lat

17.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

1)

rak płuca, rak oskrzela indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

2)

międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

3)

nowotwór układu krwiotwórczego indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

4)

nowotwór skóry indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

5)

nowotwór pęcherza moczowego indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

6)

nowotwór wątroby indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

7)

rak krtani indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

8)

nowotwór nosa i zatok przynosowych indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

9)

nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

18.

Choroby skóry:

1)

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 2 lata

2)

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 1 miesiąc

3)

trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze 1 miesiąc

4)

drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych 1 miesiąc

5)

grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt 1 miesiąc

6)

pokrzywka kontaktowa 2 miesiące

7)

fotodermatozy zawodowe 2 lata

19.

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

1)

przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki 1 rok

2)

przewlekłe zapalenie kaletki maziowej 1 rok

3)

przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej 1 rok

4)

przewlekłe zapalenie okołostawowe barku 1 rok

5)

przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej 1 rok

6)

zmęczeniowe złamanie kości 1 rok

20.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

1)

zespół cieśni w obrębie nadgarstka 1 rok

2)

zespół rowka nerwu łokciowego 1 rok

3)

zespół kanału de Guyona 1 rok

4)

uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej 1 rok

21.

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 2 lata

22.

Zespół wibracyjny:

1)

postać naczyniowo-nerwowa 1 rok

2)

postać kostno-stawowa 3 lata

3)

postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa 3 lata

23.

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

1)

choroba dekompresyjna 5 lat

2)

urazy ciśnieniowe 3 dni

3)

następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem 3 dni

24.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

1)

udar cieplny albo jego następstwa 1 rok

2)

wyczerpanie cieplne albo jego następstwa 1 rok

3)

odmroziny 1 rok

25.

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

1)

alergiczne zapalenie spojówek 1 rok

2)

ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym 3 dni

3)

epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki 1 rok

4)

zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi 3 lata

5)

zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego 10 lat

6)

centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego 3 lata

26.

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa nie można określić