BHP w pytaniach i odpowiedziach

http://www.ivao.de/fileadmin/images/icons/faq.jpg

Aby przybliżyć Państwu tematykę BEZPIECZEŃSTWA PRACY poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

pytanie      XXXXXX Jakie są podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie BHP?

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, informowanie pracowników o zagrożeniach w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z nią pracowników, organizowanie systematycznych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

pytanie

Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy za bezpieczeństwo pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca.

pytanie

Kiedy istnieje obowiązek szkoleń BHP?

Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa pracy jest obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników w pierwszym dniu pracy. Dotyczy to również pracowników, którym pracodawca zmienia lub poszerza zakres obowiązków lub przenosi na inne stanowisko pracy. Szkolenia okresowe odbywają się cyklicznie, a ich termin zależny jest od kategorii pracowników. Okres ważności tych szkoleń wynosi od 1 roku do 6 lat.

pytanie

Jak często dokonuje się przeglądu BHP w zakładzie pracy oraz przeglądu pod względem ochrony przeciwpożarowej?

Przeglądu stanu BHP wraz z raportem składa się nie rzadziej niż raz w roku. Ta sama zasada obowiązuje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz próbnej ewakuacji.

pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą pod własną firmą jako osoba samozatrudniająca się, na ten moment nie zatrudniam pracowników. Jakie obowiązki BHP mnie dotyczą?

Przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, uczniów, stażystów, nie posiadających zleceniobiorców obowiązki w zakresie BHP nie dotyczą. Ochroną pracy objęci są pracownicy, w tym również stażyści/praktykanci oraz w mniejszym zakresie zleceniobiorcy i osoby prowadzące na terenie pracodawcy działalność gospodarczą – słowem wszystkie osoby podlegające pod pracodawcę bez względu na formę zatrudnienia. Przedsiębiorca samozatrudniający się nie podlega przepisom o ochronie pracy w sposób czynny, bowiem nie zatrudnia pracowników.

pytanie

Prowadzę salon fryzjerski, w którym zatrudniam 5 pracowników na umowę o pracę, 3 uczniów oraz wynajmuję dwa stanowiska pracy innym fryzjerom, którzy prowadzą własną działalność. Czy mam wobec nich obowiązki w zakresie BHP? Jeśli tak, to jakie?

Obowiązki wobec uczniów są takie same jak wobec pracowników, zatem wobec 8 osób są to pełne obowiązki, o których mowa w kodeksie pracy. Wobec osób prowadzących działalność na własną rękę zastosowanie mają przepisy jak dla zleceniobiorców, tj. przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o występujących zagrożeniach, aczkolwiek jego obowiązki w zakresie BHP są ograniczone.

pytanie

Czy jako pracodawca mogę zlecić obowiązki służby BHP firmie zewnętrznej?

Tak, a w niektórych przypadkach jest to wręcz obligatoryjne. Obowiązek utworzenia służby BHP powstaje z chwilą przekroczenia liczby zatrudnionych pracowników powyżej 100.
Poniżej tej liczby pracodawca może powierzyć obowiązki służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o ile spełnia on wymagania pracownika służby BHP. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie skorzystaniu ze wsparcia firmy zewnętrznej w tym zakresie co daje gwarancję prawidłowego zapewnienia działalności funkcji BHP w organizacji. Reasumując pracodawca ma możliwość zlecenia obowiązków służby BHP firmie zewnętrznej zawsze, bez względu na liczbę zatrudnionych. Od niej zależeć będzie tylko forma współpracy, tj. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę na część lub pełny etat lub umowa o świadczenie usług.

pytanie

Kto może realizować szkolenia w zakresie BHP?

Szkolenia BHP prowadzone są przez wyspecjalizowane w tym zakresie jednostki kształcenia prowadzące działalność szkoleniową w tym zakresie. Jednostki te winny posiadać wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego i podlegają nadzorowi pedagogicznemu. Wykładowcy prowadzący działalność szkoleniową powinni posiadać wyróżniające doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne i metodyczne oraz aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

pytanie

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Pracodawca niespełniający wymagań względem bezpieczeństwa i higieny pracy jest zagrożony sankcjami karnymi. Za każde wykroczenie przeciwko prawom pracownika jest to zagrożenie mandatem karnym w wysokości od 1 000,00 zł do 30 000,00 zł. W przypadku narażenia pracownika na szkodę w wyniku nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pracy ze stopy karnej jest to zagrożenie w granicach ustawowego zagrożenia do 3 lat pozbawienia wolności, istnieje również zagrożenie ze stopy cywilnej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji lub renty.

pytanie

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy?

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy koniecznym jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie miejsca wypadku. W dalszej kolejności powołuje się komisję powypadkową dochodzącą przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. Komisja w toku postępowania dochodzi czy zdarzenie spełnia kryteria wypadku przy pracy, dokonuje jego kwalifikacji oraz występuje do pracodawcy z zaleceniami profilaktycznymi. Komisji powypadkowej przewodniczy Specjalista ds. BHP.